Ruimtelijke ordening

Omgevingsambtenaren hebben met heel wat regelgeving rekening te houden. Zo ook met de onroerenderfgoedregelgeving, die vrij complex is. Afhankelijk van het erfgoedstatuut van betreffend perceel of gebouw zijn er andere rechtsgevolgen.  

Het erfgoedstatuut is te checken op geo.onroerenderfgoed.be. 
De IOED heeft voor gemeentelijke diensten Omgeving een leidraad opgesteld, te gebruiken bij het behandelen van vergunningsaanvragen of informatievragen. Hierin zetten we de procedures en regelgeving op vlak van onroerend erfgoed stapsgewijs uiteen, en geven we aan welke ondersteuning de IOED in elke fase kan bieden. 

Bij informatievragen of vooroverleg:

 • kan de IOED eigenaars, beheerders, archeologen, architecten en ontwikkelaars adviseren en wegwijs maken, ongeacht het erfgoedstatuut;
 • brengt de IOED alle actoren samen en stimuleert constructief overleg en samenwerking. 

Bij vergunningsaanvragen:

 • verleent de IOED erfgoedadviezen aan de gemeente als vergunningverlener, voor zover het agentschap Onroerend Erfgoed geen adviesbevoegdheid heeft. 
 • kan de gemeente voor het archeologietraject beroep doen op ondersteuning van de IOED: moet er een archeologienota bijgevoegd zijn? Indien bijgevoegd: betreft het dezelfde werken als in de vergunningsaanvraag? Is er een aktename door het agentschap?

Bij handelingen die niet vergunningsplichtig zijn:

 • adviseert de IOED de gemeente bij de beoordeling van meldingsplichtige handelingen. In beschermde stads- en dorpsgezichten zijn handelingen mogelijk meldingsplichtig op basis van de onroerenderfgoedregelgeving. 
 • kan de IOED de bouwheer wel informeren, bv. op vlak van restauratietechnieken 

Bij Omgevingsbeleid en -planning:

... volgt de IOED de  (inter)gemeentelijke kwaliteitskamers op 
adviseert de IOED bij ruimtelijke planningstrajecten.

 Gemeentelijk patrimonium

We ondersteunen de gemeenten bij het beheer van hun eigen erfgoedpatrimonium:

 • door monitoring van de periodieke inspectie door Monumentenwacht; 
 • door begeleiding en opvolging van de hieruit voortvloeiende aanbevelingen; 
 • door begeleiding bij de opmaak van beheersplannen voor erfgoedsites; 
 • door zelf, waar mogelijk, beheersplannen op te maken voor kleinschalige gemeentelijke erfgoedsites; 
 • door de gemeenten te begeleiden in hun zorg- en motiveringsplicht bij eigen werken of activiteiten aan of nabij vastgesteld onroerend erfgoed. 

 Beleidsondersteuning

Inventarisatie

Het in kaart brengen van het aanwezige onroerend erfgoed is een belangrijke basis voor lokaal of intergemeentelijk onroerenderfgoedbeleid. Als IOED actualiseerden we in 2018-2019 de bestaande inventaris van bouwkundig erfgoed. Projectgebonden doen we regelmatig bijkomende inventarisaties, zoals bijvoorbeeld de inventarisatie van de graftekens op het kerkhof rondom de kerk van Waanrode.

Herbestemming

We ondersteunen onze lokale besturen in herbestemmingsprojecten van lokaal erfgoed. Zo zetten we actief in op de herbestemmingsvraagstukken van de vele parochiekerken in ons werkingsgebied. 

Publiekswerking

We werken aan een intergemeentelijke visieontwikkeling over onroerend erfgoed en we stimuleren initiatieven om erfgoedzorg en ontsluiting te verankeren in het beleid.

 Publiekswerking

De IOED bouwt stelstelmatig haar kennis over het onroerend erfgoed in haar werkingsgebied uit. Die erfgoedlocaties en de daaraan verbonden verhalen uit ons verleden willen we met iedereen delen. We nemen dan ook een rol op in het ontsluiten van het lokale onroerend erfgoed voor inwoners en bezoekers. We werken hiervoor samen met lokale erfgoedactoren, zoals erfgoedverenigingen en -vrijwilligers.

 Permanente ontsluiting

We zetten in op permanente ontsluiting van sites en verhalen, vaak voortvloeiend uit onze andere activiteiten en projecten. Neem eens een kijkje op onze pagina over erfgoed beleven

 

 Periodieke activiteiten

Daarnaast zetten we, in samenwerking met onze gemeenten, in op periodieke activiteiten rond onroerend erfgoed, zoals Open Monumentendag, Archeologiedagen, lezingen en andere.  

Hiervoor kan je een kijkje nemen bij agenda